Home

Wat is Gécoaching?

Wie is Gécoaching?

Andere Kwaliteiten

Hoe werkt het?

Nieuwsbulletins

Referenties

Links

Contact

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de randvoorwaarden die gelden binnen de bedrijfsvoering van Gécoaching . De algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in ethische bepalingen, praktische toepassingen en zakelijke afspraken.

Er wordt hier gesproken over de coachee, in sommige gevallen zal dit echter de aspirant-coachee betreffen.

Onderstaande bepalingen gelden ook voor trainingen die vanuit Gécoaching gegeven kunnen worden. Daar deze op maat ontwikkeld worden, zijn hiervoor andere aanvullende afspraken die opgesteld worden wanneer een dergelijk opdracht zich voordoet.

Ethische bepalingen

1. Verantwoordelijkheid; er mag vanuit worden gegaan dat er gewerkt wordt vanuit het besef dat door het aangaan van een coachingsrelatie er een bepaalde afhankelijkheid optreedt bij de coachee naar de coach. Hiervan kan geen misbruik gemaakt worden.

 • De coach bewaakt de grenzen van het eigen kunnen en die van de coachee.
 • De coach zet al haar competenties in om bij te dragen aan de meest optimale ontwikkeling van de coachee.
 • De coach werkt samen met andere coaches daar waar het gaat om projecten die grootschaliger zijn dan zij zelf aankan.
 • De coach verwijst door daar waar de coachingsvragen niet meer door de coach zelf begeleidt kunnen worden.
 • Vertrouwelijkheid; Wat er binnen de coaching gezegd wordt blijft tussen coach en coachee. Deze vertrouwelijkheid mag alleen doorbroken worden indien er sprake is dat coachee zichzelf of anderen beschadigd (seksueel, emotioneel of fysiek), danwel dat er sprake is van criminele activiteiten van de coachee. In dat geval wordt er vanuit de coach actie ondernomen.

2. Integriteit; de coachee mag ervan uitgaan dat

 • De coach zal de coachee, zijn/ haar gedachtegoed, leefomgeving en bezittingen respectvol benaderen.
 • De coach zal niet discriminerend zijn (voor wat betreft ras, huidskleur, geloof, politieke overtuiging, sociale levensstandaard, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur en dergelijke).
 • De coach houdt rekening met het niveau waarop de coachee functioneert (opleiding, sociaal, fysiek, spiritueel) en bejegent de coachee hierin respectvol.
 • De coach is eerlijk, oprecht en betrouwbaar.
 • De coach geeft de coachee de mogelijkheden om op eigen wijze te ontwikkelen en stappen te nemen die daartoe bijdragen.

3.Professionaliteit; de coach bewaakt een zekere afstand van de coachee, gedurende het coachingstraject aangezien er sprake is van een professionele relatie.

 • Dit betekent dat voorafgaande aan de coaching aan de coachee is duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden het coachingstraject plaatsvindt (zie praktische toepassingen).
 • De coach zal regelmatig zichzelf aanzetten tot zelfreflectie. Zij past zelfanalyse toe.
 • De coach neemt zelf deel aan intervisie.
 • De coach investeert in trainingen en workshops om zichzelf blijvend te ontwikkelen in het vak.

Praktische toepassingen

De routing:
Een werker wordt in de eerste instantie door de eigen leidinggevende aangemeld bij een door de organisatie aangewezen centraal organisatiedeel, zoals de afdeling P&O of een opleidingscentrum. Hier wordt bepaald of deze persoon coaching krijgt aangeboden vanuit de organisatie (dat wil zeggen, de organisatie faciliteert, maar voert zelf niet uit).

De vertegenwoordiger van de organisatie legt vast wat het uitgangspunt van de coaching zal zijn(reïntegratie, herplaatsing, loopbaanontwikkeling, outplacement) en communiceert dit met de coach.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de coachee duidelijk weet wat een coachingstraject inhoudt en wat er van hem/haar hierbij wordt verwacht. Zoals het invullen van het intakeformulier en het actief deelnemen aan het coachingstraject.
Het intakeformulier wordt deels door (de vertegenwoordiging van) de organisatie en deels door de coachee ingevuld.

De opdrachtgever zal in overleg met de coach afspraken maken tot feitelijke terugkoppeling (duidelijk zal moeten zijn met wie dit besproken wordt, wanneer en of dit telefonisch of in een persoonlijk contact zal plaatsvinden).

Het eerste contact met de coachee zal gelegd worden door de coach. In overeenstemming met deze zal de locatie bepaald worden.

Na het intakegesprek vindt er een korte terugkoppeling plaats tussen coach en opdrachtgever waarin 2 onderwerpen tenminste besproken worden:
1. gaat er een coachingstraject ingezet worden door deze coach met deze coachee
2. wat wordt de beoogde termijn waarbinnen het traject mogelijkerwijs zal worden afgerond

Coachee heeft zich hiermee verbonden getoond (door instemming).

Na iedere sessie heeft de coachee de mogelijkheid om vanuit de sessie middels een reflectieformulier vast te leggen wat er besproken is, wat de coachee met de verworven inzichten gaat ondernemen, wat er nog niet duidelijk is geworden en welke thema’s er de volgende sessie kunnen worden besproken.

Halverwege het traject vindt er terugkoppeling plaats. Het initiatief hiertoe ligt bij de coach. Hierin wordt het verloop van de coaching schriftelijk uiteengezet en aangeboden aan de coachee. Nadat deze de gelegenheid heeft gehad om hierop te reageren en toestemming heeft gegeven, wordt dit aan de opdrachtgever aangeboden en besproken. Hierin wordt een prognose gesteld voor de afronding.

Na afloop van de laatste coachingssessie, zal de coach 2 acties ondernemen:
1. op papier verslag doen van het coachingstraject. Dit wordt aan de coachee aangeboden. Nadat deze de gelegenheid heeft gehad om hierop te reageren en toestemming heeft gegeven, zal het aan de opdrachtgever aangeboden worden.
2. er zal contact opgenomen worden met de opdrachtgever om de conclusies te bespreken. Verder zullen er per coachee afspraken gemaakt worden over een mogelijke follow-up.

Zakelijke afspraken

De coaching en trainingen worden in de organisatie zelf uitgevoerd, tenzij daar vooraf duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Met de contactpersoon van de organisatie zullen concrete afspraken gemaakt worden over de daadwerkelijke werkplek.

Alle coachingsgesprekken zullen gefactureerd worden, ook het intakegesprek. Een coachingsgesprek of training welke binnen 24 uur voor aanvang niet wordt afgemeld zal gefactureerd worden.

De vergoeding voor een coachingsgesprek is € 125,00, exclusief BTW, per uur. Voor trainingen wordt € 400,00, exclusief BTW, per dagdeel gerekend.
Facturen zullen gestuurd worden naar het adres van de opdrachtgever, tenzij vooraf een ander adres c.q. afdeling is doorgegeven.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen binnen 21 dagen betaald zullen zijn.